Sociální příspěvky

Zjistěte, jak vám může sociální systém České republiky pomoci v péči o dítě s diabetem. 

Příspěvek na péči
Poskytuje se osobám, které z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních potřeb.
(Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav = stav, který trvá nebo má podle poznatků lékařské vědy trvat déle než jeden rok a omezuje duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost). 
 
Právní úprava
ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH č.108/2006 Sb.
VYHLÁŠKA č.505/2006 Sb., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, ve znění pozdějších předpisů
 
Kde žádat      
NA KONTAKTNÍCH PRACOVIŠTÍCH KRAJSKÝCH POBOČEK ÚŘADU PRÁCE 

Proces přiznání

 • Řízení o dávce se zahajuje na základě podání tiskopisu předepsaném ministerstvem
 • Přijetí žádosti nemůže být odepřeno, teprve na základě podané žádosti a po zhodnocení splnění podmínek může být rozhodnuto, zda je nebo není nárok na dávku
 • Za nezletilé děti žádají rodiče
 • Nejprve se provádí sociální šetření v přirozeném domácím prostředí
 • Následně dojde k posouzení zdravotního stavu lékařskou posudkovou službou OSSZ
 • Žadatel obdrží písemné rozhodnutí, ve kterém jsou i důležité informace o povinnostech, které má po přiznání dávky – hospitalizace, hlášení změn, nezatajování skutečností, hospitalizace
 • Pokud žadatel s rozhodnutím nesouhlasí, je možné podat opravný prostředek (odvolání) – informace jak a kam se odvolat, jsou v rozhodnutí
 • Příjemce příspěvku je povinen na vyžádání prokázat, že dávky byly využity k zajištění pomoci
   

Obecné podmínky nároku na dávku

 • Žadatel musí být osobou starší jednoho roku věku a musí z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu  potřebovat pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti
 • Musí být poskytována pomoc osobou blízkou, asistentem nebo organizací

Sociální zabezpečení pečujících osob
Pečující osoba je zdravotně i sociálně pojištěná, pokud pečuje o dítě starší 10 let s přiznaným minimálně II. stupněm závislosti nebo pokud se jedná o dítě do 10 let s přiznaným minimálně I. stupněm závislosti.
 
Tabulka: Stupně závislosti a výše příspěvku na péči  

Stupně závislosti ZŽP Výše dávky DĚTI ZŽP Výše dávky DOSPĚLÍ od 18let
I. lehká 3 3300,- 3-4 880,-
II. středně těžká 4-5 6600,- 5-6 4400,-
III. těžká 6-7 13900,- (9900,-)⃰ 7-8 12800,- (8800,-)⃰
IV. úplná 8-9 19200,- (13200,-)⃰ 9-10 19200,- (13200,-)⃰
⃰ 9900 Kč; 8.800 Kč; 13200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.
 
Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby (ZŽP): mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost – do 18let se nehodnotí 
Uvedené částky příspěvku lze ještě zvýšit o částku 2000,- Kč v případě:
 • Rodin s dětmi s příjmem nižším než je dvojnásobek životního minima rodiny (s nutností doložení příjmů):
  • nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči
  • rodiči, kterému náleží příspěvek na péči a který pečuje o nezaopatřené dítě

Výplata dávky 

 • Příspěvek se vyplácí zpětně ode dne podání žádosti a vždy v daném měsíci, na který náleží
 • Příspěvek se nepočítá do příjmu rodiny a není závislý na příjmu nebo majetku
 • Je možný souběh příspěvku na péči s rodičovským příspěvkem u dětí do 4let věku, aniž by se dávky krátily
 • výplata příspěvku v daném měsíci se nezastavuje, i když je dítě hospitalizováno ve zdravotnickém zařízení celý kalendářní měsíc, ale musí být hospitalizováno s doprovodem; pokud je dítě starší 6let, musí být doprovod schválen revizním lékařem pojišťovny

Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2006 Sb.  

a)  Mobilita:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových.

b)  Orientace:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat.

c)  Komunikace:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.

d)  Stravování:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim.

e)  Oblékání a obouvání:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.

f)   Tělesná hygiena:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

g)  Výkon fyziologické potřeby:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.

h)  Péče o zdraví:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky. 

i)   Osobní aktivity:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

j)   Péče o domácnost: neposuzuje se u dětí do 18 let
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek."

Pozor na hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby 

 • Za neschopnost zvládání základní životní potřeby se považuje rovněž stav, kdy režim nařízený odborným lékařem poskytujícím specializované zdravotnické služby neumožňuje provádění základní životní potřeby v přijatelném standardu (nově § 1, odst. 4, vyhlášky)
   
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.