Příspěvek na péči

Poskytuje se osobám, které z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních potřeb.

(Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav = stav, který trvá nebo má podle poznatků lékařské vědy trvat déle než jeden rok a omezuje duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost). 

 

Právní úprava

ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH č.108/2006 Sb.ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA č.505/2006 Sb., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

 

Kde žádat      

KRAJSKÁ POBOČKA ÚŘADU PRÁCE ČR PODLE MÍSTA  TRVALÉHO BYDLIŠTĚ

 

Proces přiznání

 

Obecné podmínky nároku na dávku

 

Sociální zabezpečení pečujících osob

Pečující osoba je zdravotně i sociálně pojištěná, pokud pečuje o dítě starší 10let s přiznaným minimálně II.stupněm závislosti nebo pokud se jedná o dítě do 10 let s přiznaným minimálně I. stupněm závislosti.

 

Tabulka: Stupně závislosti a výše příspěvku na péči  

Stupně závislosti ZŽP Výše dávky DĚTI ZŽP Výše dávky DOSPĚLÍ od 18let
I. lehká 3 3000,- 3-4 800,-
II. středně těžká 4-5 6000,- 5-6 4000,-
III. těžká 6-7 9000,- 7-8 8000,-
IV. úplná 8-10 12000,- 9-10 12000,-

 

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby (ZŽP): mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost – do 18let se nehodnotí 

Uvedené částky příspěvku lze ještě zvýšit o částku 2000,- Kč v případě:

I v případě splnění obou podmínek se částka zvyšuje jen jednou !!!!!!!!!!!!!!

 

Výplata dávky 

 

Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2006 Sb.  

a)  Mobilita:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových.

b)  Orientace:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat.

c)  Komunikace:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.

d)  Stravování:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim.

e)  Oblékání a obouvání:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.

f)   Tělesná hygiena:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

g)  Výkon fyziologické potřeby:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.

h)  Péče o zdraví:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky. 

i)   Osobní aktivity:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

j)   Péče o domácnost: neposuzuje se u dětí do 18 let

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek."

Pozor na  hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby