Děti s diabetem ve škole - reakce odborných společností

Reakce České pediatrické a České diabetologické společnosti ČLS JEP k problematice chronicky nemocných dětí ve školách.

Výbory České pediatrické a České diabetologické společnosti ČLS JEP se ohradily proti společnému sdělení Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví ČR k problematice chronicky nemocných dětí ve školách a navrhují společný postup při hledání skutečného řešení problému při aplikaci inzulinu a jiných léčiv ve školách a školkách.


STANOVISKO VÝBORŮ ČESKÉ PEDIATRICKÉ A ČESKÉ DIABETOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP KE SPOLEČNÉMU SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH ZE DNE 21. 12. 2021

Výbory uvedených odborných lékařských společností vnímají potřebnost zajištění péče o děti vyžadující pravidelnou či občasnou zdravotní péči ve školách a školských zařízeních.

Přes zjevnou snahu o zlepšení aktuální situace, kdy je řada dětí s chronickým onemocněním vyřazována z účasti na předškolních a školních aktivitách, společné sdělení MŠMT a MZ ČR z konce roku 2021 (https://www.edu.cz/sdeleni-msmt-a-mzd-k-zajisteni-zdravotnich-sluzeb-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich/) nezlepšilo a v řadě dokumentovaných případů naopak zhoršilo péči o tyto děti v průběhu vyučování. Sdělení obou ministerstev interpretuje novelu zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách z 1. 1. 2022 a doporučuje rodičům, aby se v případě zajištění základní péče obrátilo na svého praktického pediatra se žádostí o indikaci domácí zdravotní péče, která by do školy pravidelně docházela. Jako modelové příklady jsou uváděny děti s diabetem, děti ventilované pomocí tracheostomické kanyly, děti se stomickými střevními vývody, resp. děti živené pomocí PEG. Ani v jednom z těchto případů home care zjevně nemůže pomoci, protože se jedná o situace obtížně predikovatelné (kolísání glykémie, obstrukce tracheosteomické kanyly, dysfunkce stomie), navíc vyžadující ad hoc rychlou reakci od poučeného laika přítomného ve školském zařízení. V současné době je nejčastější praxí angažování asistenta pedagoga, který dohlíží a v některých případech též pomáhá dítěti s podáváním medikace či stravováním, což je postup neefektivní a nákladný.

Česká pediatrická a Česká diabetologická společnost proto vyzývají příslušná ministerstva, aby začaly problém tisíců dětí s chronickým onemocnění efektivně řešit. Za jednoduchý a v zahraničí úspěšně zavedený postup předpokládá vydání metodického pokynu, který by formuloval tzv. dohled nad zdravotní péčí (např. správné nastavení aplikace inzulinu dítětem, které ještě neumí čísla, včasné dodání sacharidů při hrozící hypoglykémii, dohled nad tím, že dítě s diabetem zkonzumuje dané množství sacharidů atd.) a určil edukovaného pracovníka školy, který by byl za tuto základní, laickou, nezdravotnickou péči zodpovědný. Možnost chyby z nedbalosti, čímž argumentuje Společné sdělení ministerstev, je po adekvátním zaučení v teoretické rovině, jak ukazuje každodenní praxe našich specializovaných ambulancí.

Obě odborné společnosti jsou připraveny se na formulaci nového metodického pokynu spolupodílet a věří, že společnými silami bude možné dětem s chronickým onemocněním a jejich rodičům pomoci.

Za výbor ČPS ČLS JEP

prof. MUDr. Jiří Bronský, PhD. v. r.
Předseda

 

Za výbor ČDS ČLS JEP

prof. MUDr. Jan Škrha, CSc. v. r.
Předseda

Schváleno výborem ČPS dne 10. 2. 2022 a výborem ČDS dne 22. 2. 2022.

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.